Năm nguyên tắc của Panchsheel: Lời dạy của Đức Phật

Trong quá trình thiền định, Phật Gautam sau khi đạt được giác ngộ đã xuất hiện với những nguyên tắc nhất định đã trở thành trụ cột của Phật giáo. Những lời dạy này cũng đã trở thành kim chỉ nam cho những người theo Phật. Những nguyên tắc này có thể được giải thích một cách rộng rãi dưới các loại sau.

1. Tứ diệu đế

Những lời dạy của Đức Phật có thể được tóm tắt dưới danh mục Tứ Diệu Đế như sau:

–  Đau khổ là thường – Sinh, Bệnh, Già, Chết, v.v.

–  Nguyên nhân của Đau khổ – vô minh và tham lam.

–  Chấm dứt Khổ đau – cắt đứt tham và si.

– Con đường chấm dứt Khổ đau – Bát Chánh đạo là con đường chấm dứt khổ đau.

2. Bát Chánh Đạo

Những lời dạy của Đức Phật như một bánh xe lớn không bao giờ dừng lại, dẫn đến điểm trung tâm của bánh xe, điểm duy nhất cố định – Niết bàn.

Tám nan hoa trên bánh xe tượng trưng cho tám phần của Bát Chánh Đạo như sau: 1) Chánh kiến; 2) Chính kiến; 3) Chánh ngữ; 4) Ứng xử đúng đắn; 5) Sinh kế đúng đắn; 6) Chánh tinh tấn; 7) Chánh niệm; 8) Chánh Định.

Panchshila

Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều dựa trên các nguyên tắc cơ bản về hành vi tốt và nghiêm cấm các tín đồ của họ thực hiện các hành vi sai trái và hành vi sai trái có thể gây hại cho xã hội nói chung. Vì vậy, Panchshila của Đức Phật bao gồm những giáo lý cơ bản về hạnh kiểm như sau:

1. Không giết người – Tôn trọng sự sống

2. Không trộm cắp – Tôn trọng tài sản của người khác

3. Không có hành vi tà dâm – Tôn trọng bản chất thuần khiết của chúng ta

4. Không nói dối – Tôn trọng sự trung thực

5. Không có chất say – Tôn trọng trí óc minh mẫn

Năm nguyên tắc của Panchsheel