Tìm hiểu về ngũ căn trong Phật Giáo (Phần 1)

Ngũ căn là pháp môn đóng một vai trò rất quan trọng nhằm giúp người tu hành đạt được thành quả vị trên con đường tu tập. Nói cách khác, nó chính là những phương tiện để giúp người tu hành thăng tiến trên bước đường tu đạo. 

Ngũ căn là gì?

 Ngũ căn là cội nguồn để khởi nguồn xuất phát cho các thiện pháp. Năm căn gồm có: Tín căn, Tấn căn, Định căn, Niệm căn và Huệ căn.

Tín căn: Tín là sự tin tưởng, là lòng tin vững chắc và mạnh mẽ. Lòng tin ở đây không phải là sự tin tưởng mù quáng mà bằng trí tuệ của mình để xét đoán, quan sát, suy luận trước khi hành động. Niềm tin trong Phật giáo là tin vào Tam bảo gồm Phật, Pháp và Tăng.

Tin vào Phật: hướng đến sự giác ngộ và giải thoát mà Ngày đã tự bản thân mình trải nghiệm vượt qua được 08 kiếp nạn.

Tin vào Pháp: là tin vào chân lý, sự thật mà đức Phật đã khám phá và truyền lại.

 Tin vào Tăng: tin vào người thực hành các giáo lý Đức Phật nhằm giác ngộ cho mình và cho người khác.

Ngoài ra, đó là niềm tin vào Giác, Chánh và Tịnh. Giác là giác ngộ, để phá bỏ mọi si mê vọng tưởng. Chánh là chánh kiến, là cách nhìn vào vạn vật một cách chính xác để phân biệt chánh và tà. Tịnh là sự thanh tịnh trong tâm hồn. 

 Tấn căn: đó là sự dũng mãnh, không lùi bước trên con đường tu tập. Khi đã giữ vững được đức tin thì hãy thực hiện những điều tin tưởng bằng mọi giá, đừng vội vã, đừng bỏ cuộc nếu không thì sẽ không đạt được bất cứ thành quả gì. Chỉ có sự kiên trì mới có thể đạt được thành quả trên con đường tu tập.