Tham dự lễ hội văn hoá Phật giáo lớn nhất tại Lào

Tham dự lễ hội văn hoá Phật giáo lớn nhất tại Lào