Bảo tàng Điêu Khắc Chăm tiếp nhận bảo vật quốc gia mới

Bảo tàng Điêu Khắc Chăm tiếp nhận bảo vật quốc gia mới