Đội bóng Thái Lan hoàn thành khoá tu tại Chùa

Đội bóng Thái Lan hoàn thành khoá tu tại Chùa