Phát hiện kho tàng vô giá trong bức tượng Phật cổ 700 năm

Phát hiện kho tàng vô giá trong bức tượng Phật cổ 700 năm