Hội nghị triển khai công tác hoạt động Hội đồng Trị sự nhiệm kì VIII

Hội nghị triển khai công tác hoạt động Hội đồng Trị sự nhiệm kì VIII