Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Tháng 9 năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách “tín ngưỡng tự do và Lương, Giáo đoàn kết”. Kể từ đó đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện lý tưởng đó của Bác. Đặc biệt chú trọng đến chính sách tôn trong và bảo vệ quyền tự do thờ cúng, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo.

Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Hiện nay, theo ước tính có khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 24 triệu tín đồ của các tôn giáo khác nhau (tương đương 27% dân số), thuộc 38 tổ chức tôn giáo. Trên khắp cả nước có gần 53.000 chức sắc, 133.7000 chức việc tôn giáo và khoảng 27.900 cơ sở thờ tự. Vào các ngày lễ lớn như Lễ Giáng sinh, Lễ Phật đản…đều được tổ chức trọng thể theo ghi thức long trọng.

Các tổ chức tôn giáo đã được đăng ký đều dưới sự bảo hộ của pháp luật, được tự do hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, sửa chữa và xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định. Riêng với đạo Phật, Việt Nam có khoảng 17.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Công giáo có 7.445 cơ sở thờ tự; Tin lành có gần 500 nhà thờ, nhà nguyện; Cao Đài có 1.281 thánh thất;…Phật giáo có bốn học viện, một trường Cao đẳng Phật học và 32 trường Trung cấp Phật học.

Với tiêu chí “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau phát triển”, trong những năm vừa qua, Đảng ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, bình đẳng về tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, nhà nước cũng tạo điều kiện tối đa cho người dân tộc Chăm theo Hồi giáo và đạo Bà-la-môn thành lập các Ban đại diện cộng đồng để nhằm hỗ trợ trong việc sinh hoạt của các tôn giáo.

Cùng với  công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Đảng ta luôn xác định “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”.