Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII