Việt Nam thành lập trung tâm Phật giáo tại Mozambique

Việt Nam thành lập trung tâm Phật giáo tại Mozambique