lễ phát bằng Cử nhân Phật học

lễ phát bằng Cử nhân Phật học