Những lời dạy của Đức Phật

Sau khi đạt được giác ngộ, Gautam Buddha đã đi đến thánh địa Benares và chia sẻ hiểu biết mới của mình với những người bạn khác đã trở thành đệ tử của ông. Đây được coi là sự khởi đầu của cộng đồng Phật giáo. Cho đến khi qua đời, Đức Phật cùng với

Sống với thực hành Phật giáo: Nghiệp và Pháp

Nghiệp Nghiệp là một yếu tố chính của lối sống Phật giáo. Đó là niềm tin rằng tất cả những gì bạn làm đều có trọng lượng của tốt hay xấu, và khi cuộc sống của bạn kết thúc, nghiệp chung của bạn sẽ bị phán xét. Nếu nghiệp của bạn là tích cực, bạn

Ngũ giới của Phật giáo

Trong Phật giáo, ngũ giới được đặt ra để đạt được trạng thái niết bàn hoặc giác ngộ. Đây là mục tiêu cho tất cả các Phật tử. Đây là những khác nhau từ các điều răn Kitô giáo; chúng không phải là các quy tắc từ Thiên Chúa, nhưng đây là các cam kết