Năm nguyên tắc của Panchsheel: Lời dạy của Đức Phật

Trong quá trình thiền định, Phật Gautam sau khi đạt được giác ngộ đã xuất hiện với những nguyên tắc nhất định đã trở thành trụ cột của Phật giáo. Những lời dạy này cũng đã trở thành kim chỉ nam cho những người theo Phật. Những nguyên tắc này có thể được giải thích

Những lời dạy của Đức Phật

Sau khi đạt được giác ngộ, Gautam Buddha đã đi đến thánh địa Benares và chia sẻ hiểu biết mới của mình với những người bạn khác đã trở thành đệ tử của ông. Đây được coi là sự khởi đầu của cộng đồng Phật giáo. Cho đến khi qua đời, Đức Phật cùng với

Sống với thực hành Phật giáo: Nghiệp và Pháp

Nghiệp Nghiệp là một yếu tố chính của lối sống Phật giáo. Đó là niềm tin rằng tất cả những gì bạn làm đều có trọng lượng của tốt hay xấu, và khi cuộc sống của bạn kết thúc, nghiệp chung của bạn sẽ bị phán xét. Nếu nghiệp của bạn là tích cực, bạn