Sống với thực hành Phật giáo: Nghiệp và Pháp

Nghiệp Nghiệp là một yếu tố chính của lối sống Phật giáo. Đó là niềm tin rằng tất cả những gì bạn làm đều có trọng lượng của tốt hay xấu, và khi cuộc sống của bạn kết thúc, nghiệp chung của bạn sẽ bị phán xét. Nếu nghiệp của bạn là tích cực, bạn

Ngũ giới của Phật giáo

Trong Phật giáo, ngũ giới được đặt ra để đạt được trạng thái niết bàn hoặc giác ngộ. Đây là mục tiêu cho tất cả các Phật tử. Đây là những khác nhau từ các điều răn Kitô giáo; chúng không phải là các quy tắc từ Thiên Chúa, nhưng đây là các cam kết

Làm thế nào để thực hành Phật giáo cho một cuộc sống chánh niệm, an lạc và hạnh phúc

Phật giáo là một tôn giáo không giống bất kỳ tôn giáo nào khác, dạy ít hơn về tầm quan trọng của các vị thần và luật lệ tâm linh, và nhiều hơn về một lối sống có thể thay đổi chúng ta. 1) Làm việc để chấm dứt sự đau khổ của người khác